محل تبلیغات شما
پس واضح است در جامعه ای که نه بخش های آموزشی و نه رسانه هایش به این مهم توجه نمی کنند و فرهنگ حاکم بر روابط خانوادگی نیز خود پرورش دهنده نوعی سکوت و تحمل به جای مطرح کردن مشکل و کمک گرفتن از دیگر اعضای خانواده برای حل مشکلات خانوادگی است، سازش با مشکلات نیز رویه غالب باشد.

سیاست گذاری عمومی

موضع گیری های دوگانه

صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

مشکلات ,حل ,مشکل ,سازش ,خانوادگی ,نیز ,سازش با ,از دیگر ,کمک گرفتن ,گرفتن از ,دیگر اعضای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پرسش مهر ریاست جمهوری سال98/99 رهایی از نفس