محل تبلیغات شما

.بدیهی است هر چقدر میزان آگاهی و شناخت اجتماعی ت گذاران یک جامعه بالاتر باشد احتمال موفقیت ت های آنها نیز بالاتر است ولی منفعت این تصمیم ها را عامل دیگری تعیین می کند و آن میزان اطلاع و استفاده ت گذار از نظر آگاهان و دانایان و اندیشمندان هر اجتماع است.

سیاست گذاری عمومی

موضع گیری های دوگانه

صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

ت ,میزان ,بالاتر ,اطلاع ,کند ,تعیین ,میزان اطلاع ,آن میزان ,اطلاع و ,و استفاده ,استفاده ت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها