محل تبلیغات شما

خط و مشی افراد خانواده اغلب توسط موسسان این نظام یعنی پدر و مادر تعیین می شود و عوامل تاثیر گذار بر آنها عبارتند از :

_ عوامل ژنتیکی که از والدین شان به ارث برده اند

_ عواملی محیطی که توسط تربیت خانوادگی در شکل گیری شخصیت آنها موثر بوده است

_ عوامل محیطی بیرون از خانواده که در درک و شناخت و میزان آگاهی و بعضا فاکتورهای شخصیتی آنها موثر بوده و هست

_ خلاقیت و هنر خوب زیستن که به واسطه ویژگی های انسانی بعضا تغییرات بزرگی را ایجاد و نقش سه عامل ذکر شده را خنثی کرده است .

سیاست گذاری عمومی

موضع گیری های دوگانه

صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

خانواده ,عوامل ,محیطی ,بوده ,بعضا ,موثر ,موثر بوده ,آنها موثر ,و هست ,بوده و ,شخصیتی آنها

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها