محل تبلیغات شما

.خداوندا از تو می خواهم که مردم کشورم را به چنان درجه از فهم شعوری برسانی که متوجه اهمیت امر ت گذاری ها شده و عاقل ترین و داناترین افراد را برای ت گذاری در همه امور مملکت خود انتخاب کنند تا در پی یک شور و م با آگاهان و اندیشمندان و با توجه به جدید ترین دستاوردهای علمی و تجربه های بشری برای سرنوشت آینده جوانان و نحوه زندگی خوب و شرافت مندانه در کشور اقدام کنند . امین

سیاست گذاری عمومی

موضع گیری های دوگانه

صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

گذاری ,ت ,تجربه ,های ,بشری ,علمی ,ت گذاری ,گذاری در ,به جدید ,توجه به ,جدید ترین

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها